Demografik Değişkenlerin, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri Üzerine Etkilerinin Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1050306

Anahtar Kelimeler:

Eğitim-öğretim, sınıf yönetimi becerisi, öğretmen, kariyer oluşumu

Özet

Bu araştırmanın amacı; demografik değişkenlerin, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine etkilerinin analizidir. Kuramsal kısımların yazımında tümdengelim ve uygulama kısmında nicel yöntemlerden, ilişkisel tarama modeli esas alınmıştır. Çalışmanın evreni İstanbul ili Avcılar ilçesinde resmi ilkokullarda okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerdir. Araştırmanın anketin birinci kısmında demografik bilgilerin elde edilmesine yönelik 4 madde ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerini ölçmeye yönelik 6 boyut 36 maddeden oluşan “Sınıf Yönetimi Ölçeği Öğretmen Formu” yer almıştır. Yapılan analizler sonucunda; öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinden; öğrenme-öğretme süreci ve davranış yönetimi becerisi ile katılımcıların öğrenim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ön lisans düzeyinde eğitim almış öğretmenlerin davranış yönetiminde daha düşük, öğrenme-öğretme süreçlerinde ise daha yüksek puan ortalamalarına sahip oldukları gözlemlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

12/30/2021

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, B. B. (2021). Demografik Değişkenlerin, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri Üzerine Etkilerinin Analizi. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (18), 335–362. https://doi.org/10.16947/fsmia.1050306

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler