Türk Maarif Şûrâlarının Ulusal Basına Yansımaları (1939-1943)

Yazarlar

  • Ahmet KUŞCİ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136417

Anahtar Kelimeler:

Birinci Maarif Şûrâsı, Hasan Ali Yücel, İkinci Maarif Şûrâsı, tek parti dönemi, Türk eğitim tarihi

Özet

Türkiye’de Milli Mücadele dönemiyle birlikte pek çok konuda olduğu gibi eğitime de ihtimam gösterilmiştir. Türk eğitim tarihi açısından Mustafa Kemal Paşa’nın liderliği ele alması adeta bir dönüm noktası olmuştur. Türk milletinin ilerlemesinin ve batılılaşmasının ön koşullarından sayılabilecek eğitimin seviyesini yükseltmek için çeşitli çalışmalar başlatılmış ve sürdürülmüştür. Bu çalışmalar arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın danışma organı olan Milli Eğitim Şûrâları öne çıkmaktadır. Bu çalışmada 1939 yılında
gerçekleşen Birinci Maarif Şûrası (1939 yılı) ile İkinci Maarif Şûrâsı (1943 yılı)’nın ulusal basındaki yansımalarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan tarihsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise betimsel ve doküman analizine baş vurulmuştur. Çalışmada arşiv belgeleri ile birlikte dönemin gazeteleri (Akşam, Anadolu, Cumhuriyet, Haber, Tan, Türk Dili, Son Posta, Son Telgraf, Ulus, Vakit, Yeni Asır) ve Maarif Vekaleti tarafından yayımlanan Şûrâ raporları kullanılmıştır. Bununla birlikte Milliyet gazetesinin arşivine ulaşılamaması, konunun sınırlılıkları arasındadır.

İndir

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

KUŞCİ, A. (2022). Türk Maarif Şûrâlarının Ulusal Basına Yansımaları (1939-1943). FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 1–19. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136417

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler