COVID-19 Salgını Sırasında Çocukların Oyunlarındaki Değişiklikler: Ebeveyn Görüşleri

Yazarlar

  • Şengül PALA Kırıkkale Üniversitesi https://orcid.org/0000-0001-6383-6911
  • Ayşegül Akıncı COŞGUN Aksaray University
  • Aynur YILMAZ Trabzon University

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136512

Anahtar Kelimeler:

COVID-19, ebeveyn görüşleri, oyun, okul öncesi çocuklar

Özet

Bu çalışmanın amacı, Coronavirüs salgını (COVID-19) başlangıcı sürecinde çocuklarının oyunlarındaki değişikliklere ilişkin ebeveyn görüşlerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin farklı il merkezlerinde (Trabzon, İstanbul, Bursa ve Ankara) ikamet eden, üç ile altı yaş arasında çocuğu olan 38 ebeveyn (20 anne ve 18 baba) oluşturmaktadır.  Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan “Demografik Bilgi Formu” ve “Açık Uçlu Soru Formu” ile toplanmıştır. Veriler ‘Google Formlar’ aracılığıyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda,
salgın sürecinde çocukların oyunlarının “oyun türü, oyun alanı, materyal türü ve ebeveynlerle oynanan zaman” açısından farklılaştığı belirlenmiştir. Oyun türündeki değişimin incelendiğinde, sembolik oyunlarda artış, eğitsel oyunlarda artış, masa başı oyunlarda artış, yapı oyunlarında artış, sanata dayalı oyun etkinliklerinde artış, fiziksel olarak aktif olmayı gerektiren oyunlarda azalış, bilim ve doğa bilgisi oyunlarında artıştan oluştuğu belirlenmiştir. Oyun alanındaki değişim açık hava oyunlarında azalma ve kapalı alan oyunlarında artış olarak belirlenmiştir. Materyal türündeki değişim ise teknolojik araç kullanımında artışı kapsamaktadır. Ebeveynlerle oynama süresindeki değişim, anne ile oynamanın artması ve baba ile oynamanın artmasından oluşmuştur. Bu sonuçlar ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

PALA, Şengül, COŞGUN, A. A. ., & YILMAZ, A. (2022). COVID-19 Salgını Sırasında Çocukların Oyunlarındaki Değişiklikler: Ebeveyn Görüşleri. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 315–345. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136512

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler