Ahlakî Kriterler ve Rabbanî Âlim Hassasiyeti Açısından İlmî Emanet

Mahmud MISRİ

Özet


İlmî emanet, telakkî ve edâ yönünden ahlaki kriterlere uymayı kendine prensip
edinmiş rabbânî bir alimin en bâriz sıfatlarından birisidir. Telakkîde ilmi fazilet
ehlinden almak ve ilmin tahsilinde metot takibi elzemdir. Yine telakkî âdâplarına uymak
ve metni yorumlamakta güvenilirlik de vazgeçilmez prensiplerdendir.
Bilginin aktarılmasında liyakat, ana kaynağın gösterilmesi, ilmî alıntı kurallarına
riayet, muhatabın durumunun dikkate alınması ve ifade güzelliği gibi ilkeler ilmî
çalışmaların olmazsa olmaz şartlarındandır.

Anahtar Kelimeler


Güvenirlilik; İlim; Telakki; Nakil; Alıntı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)