Abdülcelîl b. Mollâ Cemîl ve Nasîhatü’l-Mülûk Tercümesi Üzerine

Fuat BİNER

Özet


İmam-ı Gazâlî (öl. 1111) tarafından Farsça olarak te’lîf edilen Nasîhatü’l-Mülûk adlı eser birçok farklı dile tercüme edilmiştir. Hem siyâsetnâme hem de nasîhâtnâme türüne giren eser, dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak temel ilke ve prensiplerle dönemin hükümdar ve padişahlarına tavsiyelerde bulunur. Gazâlî bu eserinde bir taraftan ideâl bir (devlet adamı, idareci) portresi resmederken, bir taraftan bu modeli devletin idarecisinden, ta kapıkuluna dek her bireyine örnek teşkil edecek biçimde derli toplu bir halde anlatmıştır. Bu çalışmada, Nasîhatü’l-Mülûk adlı eserin Abdülcelîl b. Mollâ Cemîl (ö. 1734’ten
sonra) tarafından Türkçeye yapılan tercümesi tanıtılmış, sonra tercümenin muhtevası hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca eserin tercüme yöntemi hakkında kısa izahlar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Nasîhat-Mülûk; Gazâlî; Siyâsetnâme; Nasîhatnâme; Tercüme ve Tercüme Usûlü

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)