Otizm, Teknoloji ve Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Dair

Esra Macaroğlu AKGÜL

Özet


Otizm kendini sosyal iletişimde kopukluk olarak gösteren yaygın gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanabilir. Otizmli bireylerde bazen konuşma hiç gelişmez bazen de gelişse bile birey konuşarak iletişim kurmayı tercih etmez. Böylece otizmli bireylerle iletişim kurmak için başka yollara ihtiyaç duyulur. Günümüzde bu yollardan en
önemlisi teknoloji ve hatta eğitim teknolojisidir. Teknolojinin nasıl tanımlandığı ise bu noktada daha çok önem kazanır. Bireylere teknoloji tanımı sorulduğunda zaman zaman bilim tanımı ile karıştırdıkları görülür. Aslında teknoloji ne bilim ile aynı ne de onun bir ürünüdür. Bilim ve teknoloji terimleri sık sık birbiri yerine kullanılarak hata yapılabilir.
Diğer tüm özel gereksinimli çocuklar gibi Otizmli çocuklar da dünya ile iletişim kurmalarına yardımcı olacak kaliteli öğretmenlere ihtiyaç duyarlar. Bu açıklamadan yola çıkarak yapılan bu araştırmada; özel eğitim öğretmen adaylarının otizmi ve teknolojiyi nasıl tanımladıkları ile otizmli bireylerin eğitiminde teknoloji kullanımı hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Nitel desende hazırlanan araştırmaya Marmara Bölgesinde bulunan büyük ölçekli bir üniversitenin eğitim fakültesi özel eğitim bölümüne devam eden 30 öğretmen
adayı katılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanan bir anket ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Söz konusu anket katılımcıların otizm, teknoloji ve teknolojinin otizmlilerin eğitiminde kullanılması hakkındaki görüşlerini
belirlemeyi hedefleyen açık uçlu sorulardan oluşturulmuştur. Görüşme formları da yine otizm, teknoloji ve teknolojinin otizmlilerin eğitiminde kullanılması konularını içeren sorular ile hazırlanmıştır. Anket ve görüşmelerden elde edilen veriler nitel yöntemlerle
analiz edilmiştir. Analiz açık kodlama tekniği ile yapılmış ve katılımcıların otizm hakkındaki tanımlamaları, teknoloji hakkındak tanımlamaları ile teknolojinin otizmlilerin eğitiminde kullanılması hakkındaki görüşlerini içeren 3 sav oluşturularak makalede
sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Otizm; Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı; Özel Eğitim Öğretmen Adayı

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)