Duygusal Yılmazlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Gülşah KURTOĞLU, Süleyman DOĞAN

Özet


Bu araştırmanın amacı Duygusal Yılmazlık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin araştırılmasıdır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. AFA’dan elde edilen madde-faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile model uyumu test edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlığı için tüm ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır. Madde toplam test korelâsyonları ise .25 ilâ .53 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirliğiyle ilgili olarak yapısal güvenirlik olarak adlandırılan hesaplamalar yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği ile ilgili yapılan son çalışma ise test - tekrar test uygulamasıdır. İki ölçüm arasındaki korelasyon
.91 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, Duygusal Yılmazlık Ölçeğinin yapısal olarak üç alt boyut puanı verdiği; psikometrik özelliklerinin ise yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler


Yılmazlık; Duygusal Yılmazlık; Doğrulayıcı Faktör Analizi; Güvenirlik; Geçerlik

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)