Kendini Açma Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

Nihan ARSLAN

Özet


Çalışmanın amacı Kahn ve Hessling tarafından geliştirilen Kendini Açma Ölçeğinin
(KAÖ) Türkçeye uyarlanmasıdır. Ölçeğin Türkçe formu 333 lise öğrencisi üzerinde
uygulanmıştır. Ölçek uyarlama çalışması kapsamında, güvenirlik, madde analizi düzeltilmiş
madde-toplam puan korelasyonu ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir.
Ölçek için yapılan doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği
görülmüştür (x²=116.05, sd=50, p=0.00, RMSEA=.063, NFI=.97, NNFI=.97, CFI=.98,
IFI=.98, RFI=.95, GFI=.94, ve SRMR=.45). Ölçeğin güvenirlik katsayısı. 86 olarak bulunmuştur.
Yapılan analiz sonucunda, Kendini Açma Ölçeğinin Türkçe Formunun uygulandığı
örneklem grubunda geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Kendini Açma; Ölçek Uyarlama; Geçerlik; Güvenirlik; Doğrulayıcı Faktör Analizi

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)