Şârihin Manzum Tercümesi: Şem‘î’nin Terceme-i Kasîde-i Emâlî’si

Taner GÖK

Özet


569/1173 yılında Ûşî tarafından yazılan Kasîde-i Emâlî, yazıldığı dönemden günümüze
kadar büyük bir ilgi görerek Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere birçok tercüme
ve şerhe konu olmuştur. İslâm akaidinin temel konularını işleyen bu kasidenin
mütercimlerinden biri 16. asrın tanınmış şârihlerinden Şem‘î Şem‘ullâh’tır. Çalışmamızda
72 bentten oluşan ve müzdevic murabba nazım şekliyle yazılan bu tercümenin öncelikle
tenkitli metni oluşturulmuş sonrasında ise biçim ve içeriğine dair bilgiler verilmiştir.
Eserin öne çıkan özelliklerinden biri vezin ve kafiye konusunda ana metne sadık kalınmasıdır.
Çünkü kasidenin Türkçe tercümelerinde bu iki unsurun muhafaza edildiği örnek
sayısı çok azdır. Tercüme usulü açısından Şem‘î (ö. 1602’den sonra), her bir beytin tercümesi
için dört mısralık bir bend kullanmıştır. Yani tercümesini eserin aslına göre genişletmiştir.
Eserde ilgi uyandıran durumlardan biri de tercümenin hatimesinde mütercimin,
yaptığı işi hem “tercüme” hem de “şerh” olarak niteleyerek bu iki kavramı aynı anlama
gelecek şekilde kullanmasıdır. Çalışmamızda bu nitelemenin temelinde yatan sebeplere
değinilerek gerekçeleri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler


Şem‘î Şem‘ullâh; Tercüme; Ûşî; Kasîde-i Emâlî

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)