Akademik Başarı Düzeyini Yükseltmede İşbirlikli Öğrenme Stratejisinin Etkinliği

Esma HUVEYLİD, Abdüsselam MES'ÛDE, Bûhadide MES'ÛDE

Özet


Birçok bilimsel araştırma öğrencinin eğitim sürecine katılımının önemini ispat etti.
Ayrıca öğretmen katkıları olmaksızın öğrencinin hedeflerini gerçekleştirmesinin mümkün
olmadığını da gösterdi. Bu çalışma öğrenciyle öğretmen arasındaki ilişkinin önemini
gözeten çalışmalar kapsamındadır. Çalışma, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerine akademik
başarı kazandırmada işbirlikli öğrenmenin etkinliğini araştırmayı amaçlıyor. Bu
amaç doğrultusunda araştırmacılar çalışmanın üç ana bölümde incelemesi gerektiğine
karar verdi. İlk olarak teorik bölüm, işbirlikli öğrenme kavramının ortaya çıkışının
teorik bağlamını ve akademik başarıyı içerir. İkinci bölüm ise metodolojiktir, çalışmanın
problemi, hipotezleri ve araştırmada bulunan temel kavramların tanımını kapsar. Üçüncü
bölümdeyse saha çalışması yer alır, burada saha çalışmasında uygulanan prosedürler
açıklanmıştır. Bu uygulamalar doğrultusunda araştırmacılar çalışmanın sonuçlarına varmışlar
ve onu yorumlamışlardır.
Araştırmacılar Djelfa eyaletinde ilkokul beşinci sınıfta okuyan 24 öğrenciden oluşan
deney grubu ve yine 24 öğrenciden oluşan bir kontrol grubu kullandılar. Deney grubundaki
öğrencilerin başarı seviyeleri, IQ skorları, kültürel ve ekonomik düzeyleri açısından
benzerlikleri tespit edildikten sonra işbirlikçi öğrenme stratejileri bu gruba uygulanmıştır.
İleri ölçüm ise bu gruptaki öğrencilerin ikinci yarıyıl sonu başarıları neticesinde
tamamlanmıştır. Araştırmanın sonuçları ise deney grubunun lehine olmak üzere deney
grubu ve kontrol grubu arasında akademik başarıda farklılıklar olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Strateji; İşbirlikli Öğrenme; Akademik Başarı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)