Türkçe Eğitiminde Mesel Nitelikli Edebi Metinlerin İşlevi

Özlem FEDAİ

Özet


Eğitim, birbiriyle alakalı unsurlardan oluşan bir süreçtir. Bu süreç, bir çocuğun bakımını, ahlaki terbiyesini ve eğitimini kapsar. Türkçenin eğitimi meselesini bu sürecin içinde düşünmek gerekir. Türkçenin temel bilgilerini alarak okuyup yazan kişilerin Türkçenin
içinden düşünmeleri, Türkçe eğitiminin önemli bir aşamasıdır. Türkçe eğitiminin aslında kişinin kavrayış gücünün de eğitimi olduğu ve bunun edebî eserler marifetiyle yapılabileceği gerçeği, tarihimizde çok iyi bilinen bir husustur. Maalesef günümüzde Türkçe eğitimi denilince akla ilk gelen şey, Türkçenin temel düzeyden ileri düzeye kadar konuşma ve yazma eğitimi olmaktadır. Oysa bu, sınırlayıcı bir yaklaşımdır. Türkçe eğitimi sürecinin bir merhalesi olan bu merhale, bu eğitimin tümü gibi görülmemelidir. Asıl Türkçe eğitimi kanaatimizce bu merhaleden sonra başlamaktadır. Edebî metinler
marifetiyle Türkçe eğitiminin kişide idrak seviyesini geliştireceği aşikârdır. Günümüzde popüler kültürün sıradan kitaplarıyla yüz yüze gelen kişilerin Türkçe eğitiminde gerekli mesafeyi kat etmesi mümkün olamamaktadır. Bunun için Türkçe eğitiminde öğrencilerin
kavrayış gücünü geliştirecek edebî nitelikleri olan şiirler, meseller ve mesel nitelikli özlü hikâyeler kullanılmalıdır. Bu çalışmada Türkçe eğitiminde mesel nitelikli edebî eserlerin kullanılmasının işlevi ve önemi, meselenin Grek, Çin kültürlerindeki görünümünden örnekler
verilerek ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler


Eğitim; Türkçe Eğitimi; Mesel; Edebi Metin

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)