Temsil-Taklit İlişkisi Açısından Tasvirin Teorik Zemini -İbnü’l-Arabî’nin Eserleri Esasında-

Zeynep GEMUHLUOĞLU

Özet


Tasvir meselesinin kökenindeki sûret ve temsil konusu, başlangıcından günümüze
kadar bütün bir felsefe tarihinin de en temel problemidir ve bu yüzden söz konusu tartışmalar
da sadece sanata özgü değildir. Tasvirin temsil ve taklit kavramları ile ilişkisi,
epistemoloji-ontoloji merkezinde felsefenin, isim-sıfat tartışmaları açısından teolojinin
ve elbette ahlâkın zeminini belirler. Bu makalede tasvir meselesinin felsefe açısından
varlık ve oluş, teolojik açıdan da yaratma ve kurtuluş kavramlarıyla ilgisi tartışılarak
temsil ve taklidin teorik zemini belirlenmeye çalışılmaktadır. Makale ayrıca meselenin
İbnü’l-Arabî metinleriyle nasıl yorumlanabileceğini göstermeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler


Tasvir; Tasvir Yasağı; Temsil; Taklit; Varlık; Oluş; Yaradılış; Kurtuluş; Felsefe; Sanat; Teoloji; Din, İslam; Tasavvuf

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)