Anaokuluna Devam Eden Çocukların Değer Düzeylerinin Ebeveyn Görüşüne Göre Belirlenmesi

Hakan ŞAHİN

Özet


Bu çalışma, anaokuluna devam eden beş-altı yaşındaki çocukların ebeveyn görüşlerine
göre değer düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan betimsel bir araştırmadır.
Çalışmanın evrenini Ankara ilinde resmi anaokullarında eğitim gören beş-altı yaş gurubu
14.218 çocuk oluşturmuştur. Çalışma grubunu seçkisiz örnekleme yöntemlerinden
tabakalı örneklem yöntemiyle seçilen beş yaştan 172, altı yaştan 202, toplamda
374 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen “Aile Bilgi
Formu” ve “Okul Öncesi Değerler Ölçeği Ebeveyn Formu” kullanılmıştır. Gruplar arasındaki
farklılıklar incelenirken normal dağılımdan gelmeyen değişkenler için Mann
Whitney U ve Kruskal Wallis-H testlerinden yararlanılmıştır. Kruskal Wallis-H Testinde
anlamlı farklılıkların görülmesi durumunda Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testi ile
aralarında farklılık olan gruplar belirlenmiştir. Normal dağılımdan gelmeyen değişkenler
arasındaki ilişkiler incelenirken Spearman’s Korelasyon Katsayısından yararlanılmıştır.
Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmış olup; p<0,05
olması durumunda anlamlı bir ilişkinin olduğu, p>0,05 olması durumunda ise anlamlı
bir ilişkinin olmadığı belirtilmiştir.
Araştırma sonucunda; çocukların sırasıyla en fazla sorumluluk, saygı, işbirliği, dürüstlük,
dostluk/arkadaşlık ve paylaşım değerlerini edindikleri saptanmıştır. Ortanca ve
son çocukların değer puanları ilk çocuklardan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Öğ-renim düzeyleri yüksek olan ebeveynlerin çocuklarının değer puanları, öğrenim düzeyi
düşük olan ebeveynlerin çocuklarının değer puanlarından yüksektir. Yüksek ve orta gelir
grubunda olan çocukların puanlarının düşük gelir grubunda yer alan çocukların puanlarından
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Çocukların yaşı arttıkça değer edinim
düzeyleri artmaktadır. Kardeş sayısı ve ebeveynlerin yaşlarıyla değer edinim düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Değer; Değerler Eğitimi; Okul Öncesi Eğitim

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)