X, Y, Z Kuşaklarının Çocukluk Oyunlarının İncelenmesi

İsa KAYA

Özet


Oyun, çocuğun sağlıklı gelişmesi ve öğrenmesinde önemli bir role sahiptir. Teknoloji
ve dijitalleşmenin gelişmesi insan yaşamında birçok değişikliğe yol açmıştır ve farklı
kuşaklarda çocukların oynadığı oyunlar bu değişimden etkilenmiştir. Bu çalışmada da
belli bir kuşakta doğmuş ve çocukluğunu o kuşağın içinde geçirmiş bireylerin oyuna
bakışlarını, oynadığı oyunları, oyun oynadığı mekanları ve materyalleri inceleyerek kuşakların
oyun benzerlik ve farklılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma
yönteminden durum çalışması deseni ile yapılan araştırmanın çalışma grubunu 2018-
2019 eğitim öğretim yılında eğitim gören okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencileri
ve aile bireyleridir. Çocukluğunu 1960-1980 yılları arasında geçirmiş büyükanne ve büyükbabalar
X kuşağını, çocukluğunu 1980-2000 yılları arasında geçirmiş anne ve babalar
Y kuşağını, çocukluğunu 2000 yılından sonra geçirmiş öğrencilerin kendileri Z kuşağını
oluşturmuştur. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu soruların yer aldığı
form ile toplanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre X kuşağı oyunu çocuk işi ve çocuğun
ihtiyacı olarak görürken, Y ve Z kuşağı eğlendirici faaliyet olarak tanımlamıştır. X, Y, Z
kuşaklarının üçünde de saklambaç ve mendil kapmaca tercih edilen oyunları oluştururken
Z kuşağının oyun tercihleri arasında bilgisayar oyunları ve televizyon izlemek gibi aktivitelerin de yer aldığı görülmüştür. X ve Y kuşağının oyun materyallerinde çamur, toprak,
taş, çubuk, sopa gibi doğal malzemeler bulunurken Z kuşağında doğal oyun materyallerin
yerini oyuncaklar, bebekler, boya kalemleri gibi endüstriyel ve yapay oyun materyalleri
yer almıştır. X ve Y kuşağının oyun alanlarını açık alanlar, Z kuşağının oyun alanlarını
kapalı alanlar oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler


X, Y, Z kuşağı; Oyun; Oyun Mekânları; Oyun Materyalleri

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)