İslâm’ın Klasik Döneminde Müslüman Fakihlerin ve Muhaddislerin Ekonomik Çevreleri ve Dünyevî Meslekleri (XI. Yüzyılın Ortalarına Kadar)

Hayyim J. COHEN, çeviren Mustafa KAHYA

Özet


Bu çalışma, İslâm’ın ilk beş asrında yaşayan müslüman âlimlerin ekonomik çevrelerini
ve dünyevî mesleklerini tespit ederek bu âlimlerin ekonomik kökenlerinin ve meslekî
yapılarının İslâm dünyasının farklı yerlerinde ve yaklaşık beş yüz yıllık bir zaman diliminde
nasıl değiştiğini ortaya koymaktadır. Klasik döneme ait biyografi kaynaklarında
zikredilen 14.000’den fazla âlimden 4.200’ünün dünyevî mesleği veya ekonomik çevresi
hakkındaki bilgiye dayanan çalışmada, âlimlerin çalıştıkları 410 iş veya meslek farklı
sektörler ve iş kategorileri altında gruplandırılmıştır. Ardından yüzyıllık periyotlarda
âlimlerin mesleklere göre dağılımları ve hicrî ilk beş asır boyunca farklı coğrafyalarda meslekî yapılardaki değişim detaylı olarak irdelenmiştir. Çalışmanın ulaştığı önemli
sonuçlardan birisi şudur; İslâm’ın ilk beş asrında yaşayan âlimlerin önemli bir kısmı
geçimlerini ticaretten ve zanaattan sağlamışlardır veya geçimlerini bunlardan sağlayan
ailelerden gelmişlerdir.

Anahtar Kelimeler


İslâm’ın Klasik Dönemi; İslâm Alimleri; Fakihler; Muhaddisler; Ekonomi; Meslekler; Ticaret

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)