Sayı 6 (2015)

Güz

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Araştırmalar ve İncelemeler

4046 Sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun”un 20 A Maddesinin Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili Hükümleri Karşısında “Özel Kural” Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu PDF
Nejat ADAY 1-12
Endonezya’da Tefsir Hareketi ve Endonezya Dilinde Yazılmış Tefsirler PDF
Hidayet AYDAR 13-43
T. S. Eliot’ın Paul Valéry’yi “Takdim”i PDF
çeviren Adem CAN 45-55
Thoughts About the Complement Clause Subject Being Assigned with Genitive Case in Old Turkic (Orkhun and Uighur) I PDF (English)
Ahmet Naim ÇİÇEKLER 57-71
Çağatayca Bir Hayvan Adı Üzerine Etimolojik Bir Deneme PDF
Feyzi ÇİMEN 73-80
Türkoloji Çalışmaları İçin Sözlük-Dizin Oluşturmada Yeni Bir Bilgisayar Programı: dİZici PDF
Feyzi ÇİMEN, Ali NİZAM 81-99
Hadis Metnini Anlama/Somutlaştırma Çabasına Bir Örnek: Hz. Peygamber’in Emel-Ecel İlişkisine Dair Çizdiği Şekil PDF
Selim DEMİRCİ 101-121
Günümüzde Nevşehirʼde Yaşayan Bazı Gelenek ve Kabullere Bir Bakış PDF
Güldane GÜNDÜZÖZ 123-150
Vizyondan Temaya Şiir Tecrübesi -Seçilmiş Örnekler Üzerine Bir Araştırma PDF
Sâcide ‘Abdulkerîm HALAF 151-173
Kemâl Ahmed Dede’nin Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ Adlı Eserinde Seyyid Burhâneddîn Muhakkık-ı Tirmizî ve Menkıbeleri PDF
Betül SİNAN NİZAM 175-187
“Esir Şehir” Kahramanı Kâmil Bey’in Bireyleşme Serüveni PDF
Hanife ÖZER 189-209
Âkif Literatürüne Yeni Bir Katkı: Mehmet Âkif Ersoy’un Kur’ân Anlayışına Dair Yapılan Çalışmalar Üzerine Bibliyografik Bir Deneme PDF
Ercan ŞEN 211-221
Hasan Akay’ın Âh Vakfı Şiirini Metinlerarasılık Bağlamında Okumak PDF
Rafet ŞİMŞEK 223-232
Mevlana ve Derrida Örneğinde Dilin Güvenilmezliği ve Yetersizliği PDF
Secaattin TURAL 233-241
Pietro Lupis Valentiano’nun İtalyanca-Türkçe Çeviri Yazılı Sözlüğünde Ses Olayları (1520-1527) PDF
Ömer YAĞMUR 243-278
Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Geçen “Yılan” ve “Süt” İmgelerini Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Okumak PDF
Hüseyin YILMAZ 279-310

Yayın Değerlendirme

Muhammed b. İsmail El-Buhârî, Birrü’l-Vâlideyn PDF
Sabahattin GÜMÜŞ 311-312

Haberler

I. Uluslararası Afrika-Türkiye İlişkileri: Gelecek Perspektifi Sempozyumu PDF
  313-314
G20 Medeniyetler Zirvesi: Din, Toplumsal Uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma PDF
  315-317
Uluslararası Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Sempozyumu PDF
  319-320
Uluslararası Sempozyum: Özgürlükler Böler mi Birleştirir mi?: Çokkültürlü Bir Dünyada İfade ve Din Özgürlüklerinin Sınırlarının Yeniden Çizilmesi PDF
  321-322
Yabancılara Arapça Öğretim Metotlarının Geliştirilmesi Sempozyumu: Uluslararası Sempozyum PDF
  323-326

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
  327-330


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)