Sayı 14 (2019)

Güz

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Araştırmalar ve İncelemeler

İki Cönkte Arapça Sözcüklerin İmlası ve Ses Düzeni Üzerine PDF
Yasemin ÇELİK 1-28
Bir Ara Fenomenolojisine Doğru: Berzahtaki İslam Sanatı PDF
Özkan GÖZEL 29-52
Türk Çocuklar İçin Yazılmış Fransızca Manzum Bir Sözlük: Miftâh-ı Lisân PDF
İsmail GÜLEÇ, Güler Doğan AVERBEK 53-80
Yahya Kemal’in 1925 Türkiye-Suriye Tahdid-i Hudut Komisyonu Üyeliği ve Bu Vazife Dolayısıyla Ankara’ya Gönderdiği Raporlar PDF
Mehmet SAMSAKÇI 81-100
Sabahattin Ali, Sait Faik ve Mustafa Kutlu Hikâyelerinde Anlatıcı-Okur Tiplerinin Benzerlikleri ve Farklılıkları PDF
A. Ali URAL 101-122
İslam Kitap Kültüründe “Şerhi Meşrûha Bağlamak”: Kitap İsimlerinde Secî PDF
Sami ARSLAN 123-150
Vakfiyesi Işığında Şah Sultan ve Zal Mahmud Paşa Külliyesi PDF
Betül KAHRAMAN 151-194
Sicilya Normanlarının Doğu Akdeniz’deki Bahrî Faaliyetleri 549-584 (1154-1189) PDF
Murat ÖZTÜRK 195-228
Dolmabahçe Sarayı’nda Çocuk Olmak: Sultan Abdülaziz’in Şehzâdelerinin ve Sultanefendilerinin Çocukluk Yaşantılarından Kesitler PDF
Lâle UÇAN 229-258
Mimarlık Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi PDF
Zahide Fatma KILLIOĞLU, İbrahim NUMAN, Fehmi KIZIL 259-296
Mekansal ve Kentsel Bağlamda ‘Ortak Çalışma Mekanı’ Kavramı: Kolektif House Üzerinden Bir İnceleme PDF (English)
Elif Süyük MAKAKLI, Ebru YÜCESAN, Betül OZAR 297-312
X, Y, Z Kuşaklarının Çocukluk Oyunlarının İncelenmesi PDF
İsa KAYA 313-326
Şiddeti Yöntem Olarak Benimseyen Radikal Akımların Dikkate Almadığı Fıkhî Kâide: “İ‘tibâru’l-Meâlât” PDF
Ali Rıza AKGÜN 327-354
Ahmed b. Ferah el-İşbîlî’nin (ö.699/1300) “Garâmî Sahîh”Adlı Manzûmesinin Hadis Usûlü Açısından Değerlendirilmesi PDF
Fehmi ÇİÇEK 355-382
Mevzû Hadislerin Tespit ve Tenkidinde Metin Bilgi ve Birikiminin Önemi PDF
Halil İbrahim KUTLAY 383-398
İslâm Hukuk Tarihinde Yaşamayan Sünnî Mezhepler ve Fuat Sezgin’in Tasnifi PDF
Hüseyin OKUR 399-434
Hızır ve Ricâlü’l-Gayb Bağlamında Nûh b. Mustafa’nın “el-Kavlü’d-dâl Alâ Hayâti’l-Hadır ve Vücûdi’l-Ebdâl” Adlı Eseri PDF
Abdulbaki UYSAL 435-460
Sosyal Koruma Açısından İslâm’da Yoksul ve Miskinlerin Yeri PDF
Aynur YUMURTACI 461-480
Fıkıh ve Şeriat Kavramları Bağlamında İslam Fıkhının Beşeriliği Konusu PDF
Hidayet ZERTÜRK 481-526
Arap ve Türk Tiyatrosunda Abû Abdullah es-Sağîr : Abdülhak Hamid ve Maruf el-Arnavut Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme PDF
Abdulsattar ELHAJHAMED 527-538
John Hick Felsefesine Göre Hristoloji (Mesih’in Doğası) PDF
Anmar Ahmad MUHAMMED 539-562
İslâm’ın Klasik Döneminde Müslüman Fakihlerin ve Muhaddislerin Ekonomik Çevreleri ve Dünyevî Meslekleri (XI. Yüzyılın Ortalarına Kadar) PDF
Hayyim J. COHEN, çeviren Mustafa KAHYA 563-616

Yayın Değerlendirme

Muhammed Mücîr el-Hatîb el-Hasenî PDF
Abdüs Samet KOÇAK 617-622

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)