Sayı 15 (2020)

Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Araştırmalar ve İncelemeler

Sarı Abdullah’ın Düstûru’l-İnşâ’sındaki Serdarlık Beratları PDF
Fatih BAYRAM 1-32
Osmanlı Döneminde İstanbul’da Modern Bir Mezbaha Kurma Teşebbüsü PDF
Engin ÇAĞMAN 33-62
1712 Tarihli Avârız Defterine Göre Bergos (Lüleburgaz) Kazası PDF
Bekir GÖKPINAR 63-98
Fatih Külliyesi ve Ayasofya-i Kebir Vakfı (Hayır Müesseseleri, Hizmetleri, Görevlileri ve Yönetimi) PDF
Eyüp Sabri KALA 99-130
Osmanlı’da Savaş ve Diploması Ödülü Olarak “Çelenk” PDF
Zekeriya KURŞUN 131-158
Edward W. Said’in Oryantalizm Kuramından Hareketle Murat Gülsoy’un Gölgeler ve Hayaller Şehrinde Romanı Üzerine Bir İnceleme PDF
Emine AYAN 159-180
“Varlık Dağını Delmek”: İbnü’l-Arabî’nin Eserleri Esâsında Varlık, Tecrübe ve Ahlâk Açısından Aşk PDF
Zeynep GEMUHLUOĞLU 181-212
Menbaʻu’l-Ebhâr Fî Riyâzi’l-Ebrâr’daki Dört Türkçe Gazel Üzerine PDF
Günay TULUM 213-229
Modern Arap Şiirinde Sembolik Bir Figür Olarak İsâ Mesîh PDF
İbrahim USTA 231-260
Kur’ân’da Rics Kavramı PDF
Bahar Canset DÜNDAR, Hidayet AYDAR 261-298
Sahâbeyle İlişkilendirilen Âyetlerin Şiî Tefsirindeki Ahbârî ve Usûlî Yorumu PDF
Sabahattin GÜMÜŞ 299-340
Bilimsel Verileri Kullanması Bakımından Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerîf Şerhi PDF
Zeliha ÖTELEŞ 341-363
Çocuğun Yüksek Yararını Kuşatan Bir Müessese: Hıdâne PDF
Özlem YANIK 365-400
Sınırların Gölgesinde Göç: “Daha” Filmi Bağlamında Göçmen Kaçakçılığı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme PDF
Kerem ÖZBEY 401-430
Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete, Sosyal Destek ve Yaşam Doyum Düzeyleri İle Baş Etme Stillerinin İncelenmesi PDF
Zahide Tepeli TEMİZ, Vahide Ulusoy GÖKÇEK 431-458
Geleneksel Sanatlarımızdaki Bitkisel Kompozisyonların Temeli Olan Helezonların Tarihçesi PDF
Hamide Nur ÖZSOY 459-476

Yayın Değerlendirme

Joseph Franz Schacht, An Introduction to Islamic Law PDF
Abdüs Samet KOÇAK 477-486
Rıza Yıldırım, Aleviliğin Doğuşu Kızılbaş Sufiliğinin Toplumsal ve Siyasal Temelleri 1300-1501 PDF
Murat Berkan KUŞKONMAZ 487-492
Ramazan Yıldırım, 20. Yüzyıl İslâm Dünyasında Hilafet Tartışmaları PDF
Hakan KUTLU 493-495

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
  497-500


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)