Sayı 16 (2020)

Güz

İçindekiler

İç Kapak

İç kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Araştırmalar ve İncelemeler

Topkapı Sarayında Ak Hadımlardan Oluşan Babüssaade Teşkilatı ve Kurumun Son Güçlü Temsilcisi: Kapı Ağası Gazanfer Ağa PDF
Sevgi Ağca DİKER 1-32
Çin-Japonya Çatışması ve Türkiye’nin Uzakdoğu Gelişmelerine Bakışı (1929-1939) PDF
Melih DUMAN 33-70
Suriye İç Savaşındaki Afganlılar: İran Hazara Fatımiyyun Tugayı PDF
Mehmet Erkan KILLIOĞLU 71-132
İran’da Osmanlı Kaza İdaresinin Kurulması ve Kadı Tevcîhatı (1723-1735) PDF
Levent KURU 133-171
İngiltere ve Kaşgar Devleti İlişkileri (1870-1874) PDF
Meryem ÖZER 173-199
Payitaht’ın Avrupalısı Beyoğlu’nda İdareci Olmak: Mutasarrıf Bahri Paşa’nın Zor Günleri PDF
Muharrem ÖZTEL 201-224
Irak Selçuklu, Abbâsî Hilâfeti ve Büyük Selçuklu Üçgeninde Kudretli Hille Emîri: Dübeys B. Sadaka PDF
Pınar Kaya TAN 225-249
Şiddet, “Kötülüğün Sıradanlığı” ve “Seyirci Etkisi” Bağlamında Hasan Ali Toptaş’ın Beni Kör Kuyularda Romanı PDF
R. Kandemir ENSER 251-278
Kierkegaard Felsefesiyle Birlikte Ortaya Çıkan Bir Kavram Karmaşası: Endişe mi, Kaygı mı, Anksiyete mi, Korku mu? PDF
Murat KARA 279-308
Mani Yazısındaki ḫ (x veya χ), f ve v (β) Seslerini Karşılayan İşaretlerin Manihaist Eski Uygur ve Orta İran Metinlerindeki Yazım Özellikleri PDF
Betül ÖZBAY 309-319
Predicting Life Satisfaction: Self-Efficacy and Cynical Attitudes PDF (English)
Meryem Berrin BULUT 321-337
Erkeksi Davranış Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Hakan SARIÇAM, Aykut SIĞIN 339-357
Matematiğin Rum Eğitimine Dahil Edilmesi (1800-1840): Kişisel Girişimlerden Kurumsallaşmaya PDF
Iason KASTANİS, Nikos KASTANİS, çeviren Ayşe AKSU 359-386
Kiliseden Camiye Dönüştürme ve İstanbul’da Kiliseden Dönüştürülen Camiler Hakkında Notlar PDF
Halil İbrahim DÜZENLİ 384-423
Camili Havzası (Macahel) Geleneksel Konutları PDF
Esra KARAHAN, Suphi SAATÇİ 425-444
Çocuklar İçin Tefsir Yazımı PDF
Hikmet KOÇYİĞİT 445-476

Yayın Değerlendirme

Nihat Öztoprak, Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı PDF
Türkân ALVAN 477-481
Gazzâlî, Cevâhirü’l-Kur’ân ve Dürerüh PDF
Sabahattin GÜMÜŞ 483-488
Rinaldo Marmara, Osmanlı Başkentinde Bir Levanten Semti: Galata-Pera PDF
Esra KARADAĞ 489-492
Zeynep Çelik, Avrupa Şark’ı Bilmez: Eleştirel Bir Söylem (1872-1932) PDF
Dilruba KOCAIŞIK 493-496
Heyet, Ma´lemetu Zâyid li’l-kavâidi’l-fıkhiyye ve’l-usûliyye PDF
Tuba Hacer KORKMAZ 497-506
Betül Özbay, Manihaist Bir İlahi Huyadagmān: Partça, Soğdca, Eski Uygurca Metin ve Çeviri PDF
Kübra MALTA 507-514

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
  515-518


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)