Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 14 (2002): Güz Klâsik Türk Edebiyatında Mürâca'a Şiirler Özet  PDF
Lütfi ALICI
 
Sayı 22 (2006): Güz Boşnak Şair Musa Kazım Çatiç'in Gözünden Türk Edebiyatı (Pogled Musa Cazım Catıca na Tursku Knjızevnost Özet  PDF
Yılmaz DAŞCIOĞLU, Nadira JAHIC
 
Sayı 14 (2002): Güz Tarihî Romanda Post-Modern Arayışlar Özet  PDF
Hülya ARGUNŞAH
 
Sayı 22 (2006): Güz "Dönem" ve "Akım" Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Millî Edebiyat Özet  PDF
Ahmet BOZDOĞAN
 
Sayı 10 (2000) Mizahî Cinaslı Bir Risale Özet  PDF
Nihat ÖZTOPRAK
 
Sayı 13 (2002): Bahar Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Bibliyografyası (1987-1999) I Özet  PDF
Şevkiye KAZAN
 
Sayı 12 (2001) Şeybânî-Name'de Yer Alan Şeybânî Han'a Ait Bir Şiir Özet  PDF
Yıldız KOCASAVAŞ
 
Sayı 25 (2008): Bahar Millî Mücadele Döneminde Savaş Edebiyatımız Özet  PDF
Hacer GÜLŞEN
 
Sayı 16 (2003): Güz Abdülhak Hâmid ve Yahya Kemal'e Dâir İki Mektup Özet  PDF
Abdullah UÇMAN
 
Sayı 12 (2001) Ma'rifî Tarikati Şeyhi Ferdî Baba ve Aruzla Yazılmış Şiirleri Özet  PDF
Atabey KILIÇ
 
Sayı 15 (2003): Bahar Zahuriddin Muhammed Babür'ün Mübeyyen Adlı Eseri Özet  PDF
Tanju Oral SEYHAN
 
Sayı 14 (2002): Güz Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Hz. Âdem ve İlk Günah Özet  PDF
Şecaattin TURAL
 
Sayı 10 (2000) İmale ile Med Arasında bir Hata Özet  PDF
İskender PALA
 
Sayı 18 (2004): Güz Divan Şiiri Gazellerinde Tasvir ve Tahkiye Özet  PDF
Saadet KARAKÖSE
 
Sayı 18 (2004): Güz Arif Nihat Asya'nın Kısa Nesirleri Özet  PDF
M. Fatih ANDI
 
Sayı 21 (2006): Bahar Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz Özet  PDF
M. Fatih ANDI
 
Sayı 10 (2000) Münşeat Mecmuaları ve Edebiyat Tarihimiz İçin Önemi Özet  PDF
Halil İbrahim HAKSEVER
 
Sayı 17 (2004): Bahar Mehmed Tevfik Efendi'nin Mecmûatü't-Terâcim'inin Edebiyatı Tarihimizdeki Önemi Özet  PDF
Azmi BİLGİN
 
Sayı 13 (2002): Bahar Hep O Şarkı ve Mahur Beste Arasında Bir Mukayese Özet  PDF
Himmet UÇ
 
Sayı 20 (2005): Güz [Batı'da Mesnevî'den Yapılan İlk] Çeviriler, Şerhler, Uyarlamalar ve Esinlenmeler Özet  PDF
Franklin LEWIS
 
Sayı 17 (2004): Bahar Klâsik Türk Edebiyatında Sosyal Tenkit Örnekleri Olarak "Yuf" Redifli Şiirler Özet  PDF
Lütfi ALICI
 
Sayı 12 (2001) Son Devir Çağatay Edebiyatının İki Önemli Kadın Şairi : Nâdire ve Üveysî Özet  PDF
Selahittin TOLKUN
 
Sayı 20 (2005): Güz Edebiyat Tarihimize Işık Tutan Bir Eser: Atâ Tarihinin 4-5. Ciltleri Özet  PDF
Muhittin ELİAÇIK
 
Sayı 25 (2008): Bahar "Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri Özet  PDF
İsmail GÜLEÇ
 
Sayı 20 (2005): Güz Pend-i Attâr'ın Türkçe İlk Manzum Çevirisi: Sabâyî'nin Sırât-ı Müstakîm Mesnevîsi Özet  PDF
Kadir ATLANSOY
 
Toplam 44 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828