Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 14 (2002): Güz Klâsik Türk Edebiyatında Mürâca'a Şiirler Özet  PDF
Lütfi ALICI
 
Sayı 14 (2002): Güz Tarihî Romanda Post-Modern Arayışlar Özet  PDF
Hülya ARGUNŞAH
 
Sayı 22 (2006): Güz Boşnak Şair Musa Kazım Çatiç'in Gözünden Türk Edebiyatı (Pogled Musa Cazım Catıca na Tursku Knjızevnost Özet  PDF
Yılmaz DAŞCIOĞLU, Nadira JAHIC
 
Sayı 22 (2006): Güz "Dönem" ve "Akım" Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Millî Edebiyat Özet  PDF
Ahmet BOZDOĞAN
 
Sayı 13 (2002): Bahar Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Bibliyografyası (1987-1999) I Özet  PDF
Şevkiye KAZAN
 
Sayı 16 (2003): Güz Abdülhak Hâmid ve Yahya Kemal'e Dâir İki Mektup Özet  PDF
Abdullah UÇMAN
 
Sayı 10 (2000) Mizahî Cinaslı Bir Risale Özet  PDF
Nihat ÖZTOPRAK
 
Sayı 11 (2001) Medîne-i Münevvere'deki Ârif Hikmet Bey Kütüphanesi'nde Bulunan Edebiyatla İlgili Türkçe Yazma Eserler Özet  PDF
Mahmut ŞARLI
 
Sayı 12 (2001) Şeybânî-Name'de Yer Alan Şeybânî Han'a Ait Bir Şiir Özet  PDF
Yıldız KOCASAVAŞ
 
Sayı 12 (2001) Ma'rifî Tarikati Şeyhi Ferdî Baba ve Aruzla Yazılmış Şiirleri Özet  PDF
Atabey KILIÇ
 
Sayı 21 (2006): Bahar Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz Özet  PDF
M. Fatih ANDI
 
Sayı 19 (2005): Bahar Sait Faik Abasıyanık'ın Şiirleri Özet  PDF
M. Fatih ANDI
 
Sayı 12 (2001) Dede Korkut Oğuznameleri Tezcan ve Boeschoten Yayımı Üzerine Notlar Özet  PDF
Hayati DEVELİ
 
Sayı 25 (2008): Bahar Kemal Tahir'in Şairliği ve Şiirleri Özet  PDF
Sezai COŞKUN
 
Sayı 15 (2003): Bahar 'Savaş-Çocuk' İlişkisinin Kıbrıs Türk Şiirindeki Yansımaları Özet  PDF
Emel KEFELİ
 
Sayı 19 (2005): Bahar Türk Edebiyatında Şathiye Geleneği ve Bedri Rahmi Eyuboglu'nun Şathiyeleri Özet  PDF
Mehmet ÇELİK
 
Sayı 17 (2004): Bahar Klâsik Türk Edebiyatında Sosyal Tenkit Örnekleri Olarak "Yuf" Redifli Şiirler Özet  PDF
Lütfi ALICI
 
Sayı 14 (2002): Güz Kısa Öyküye Kuramsal Bir Yaklaşım Denemesi Özet  PDF
Hilmi UÇAN
 
Sayı 18 (2004): Güz Selim İleri'nin Yarın Yapayalnız Romanında Farklı Bir Başkarakter : 'Handan Sarp' Özet  PDF
Zeki TAŞTAN
 
Sayı 12 (2001) Vîs ü Râmîn Mesnevilerinde Kahramanların Özellikleri ve Aşk Anlayışları Özet  PDF
Sadettin EĞRİ
 
Sayı 23 (2007): Bahar 1940'lı Yıllarda Düzenlenen Sanat Yarışmaları ve İnönü Sanat Armağanları Özet  PDF
Selçuk ÇIKLA
 
Sayı 20 (2005): Güz Edebiyat Tarihimize Işık Tutan Bir Eser: Atâ Tarihinin 4-5. Ciltleri Özet  PDF
Muhittin ELİAÇIK
 
Sayı 18 (2004): Güz Divan Şiiri Gazellerinde Tasvir ve Tahkiye Özet  PDF
Saadet KARAKÖSE
 
Sayı 22 (2006): Güz Sözlü Anlatımların Bir Başka Dil İle Anlatılması: Rumca Anlatılarda Türk Halk Verimleri Özet  PDF
Rıdvan ÖZTÜRK
 
Sayı 25 (2008): Bahar "Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri Özet  PDF
İsmail GÜLEÇ
 
Toplam 31 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828