Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Özgünlük : Bu makale başka bir yerde yayımlanmamıştır ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye veya yayıncıya gönderilmemiştir.
 • Dil: Makale Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmıştır.
 • Makale Uzunluğu: Makale en fazla 7000 kelimeden oluşmaktadır ve 20 sayfadan azdır.
 • Dosya Biçimi: Yazı, Microsoft Word formatında yazılmıştır ve boyutu 16MB'ın altındadır.
 • Makale Başlığı: Makale Başlığı'nın uzunluğu 10 kelimeden fazla değildir.
 • Öz: Özün uzunluğu 200 kelimeden fazla değildir.
 • Anahtar kelimeler: En fazla 5 anahtar kelime belirtilmiştir.
 • Yazı Tipi, Boyutu ve Boşluk: Makale 10 punto ve tek satır aralık kullanılarak Times New Roman yazı tipi ile yazılmıştır.
 • Sayfa Kenar Boşlukları: Kenar boşlukları, üstte 3cm, altta 1,5cm, sağdan ve soldan 1,5cm olarak uygulanmıştır.
 • Başlıklar: Birinci düzey başlıklar kalın ve alt sıra başlıkları italiktir. Birinci seviye başlıklar ve alt sıra başlıkları için boyutlar sırasıyla 16 ve 12'dir.
 • Tablolar ve Şekiller: Tablolar ve Şekiller Başlıklar ve Sayılar içerir. Şekiller, en az 300dpi çözünürlük ve en az 10cm genişlikte tif, .jpeg veya .png biçimlerindedir.

Yazar Rehberi

Yazım Kuralları

Dergide Türkçe veya İngilizce yazılmış yazılara yer verilmektedir. Dergide yayımlanacak Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun kabul ettiği imla kurallarına uyulmaya çalışılmalıdır. Yazılar elektronik ortamda, MS Word kelime işlem programında Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto ve iki yana yaslı olmalıdır.

a) Yazar Adı
Yazarın/yazarların unvanı, bağlı bulunduğu kurum, şehir/ülke, mail adresi, ORCID numarası
dipnot olarak sayfa altında belirtilmelidir.
b) Başlık
Başlık Türkçe ve İngilizce olarak, sadece ilk harfleri büyük ve sola yaslı şekilde verilmelidir.
c) Öz ve Anahtar Kelimeler
Makalenin içeriğini özetleyen en çok 200’er kelimelik Türkçe ve İngilizce özet verilmelidir.
Anahtar kelimeler ise, özetlerin altına, Türkçe ve İngilizce olarak 5’er kelimeyi aşmayacak
şekilde eklenmelidir.

d) Dipnotlar
Dipnotlar, 9 punto sürekli artan şekilde ve “dipnot ekle” komutu ile otomatik olarak eklenmelidir.
Metin içindeki atıflar sayfa altına dipnot şeklinde birden başlayarak numaralandırılmalıdır.
Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi
tam olarak verilmeli, daha sonra a.g.e., a.g.m., veya a.g.t. gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla
yazılmalıdır.
Dipnotlar yazar “Adı Soyadı,” şeklinde başlayıp, aşağıdaki örneklere uygun biçimde atıfın
yapıldığı sayfa numarası eklenerek düzenlenmelidir. Farklı kaynak türlerinin yazımı için Kaynakça
bölümünde verilen örnekler esas alınmalıdır.

Örnek:
Makale
Sami Çukadar - Ayhan Tuğlu - Gültekin Gürdal, “New Electronic Resources Management
System for the ANKOS Consortium”, The Journal of Academic Librarianship, vol. 39, no. 6,
November 2013, p. 590.
Kitap
Türkan Alvân, Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi: Bir Sanatkar, Bir Müderris, Bir Meczûb-ı
İlâhî, İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2013, s. 87.

e) Kaynakça
Kaynaklar, uluslararası bibliyografik standartlarına uygun olarak verilmelidir. Kaynakça, dipnot
yazımından farklı olarak, yazar “Soyadı, Adı” şeklinde başlayıp aşağıdaki örneklere uygun
şekilde sayfa numarası belirtilmeksizin düzenlenmelidir. Yazar soyadına göre alfabetik olarak
sıralanmalıdır.

Kitap
Tek yazarlı
Şafak, Nurdan, Hayırsever Bir Osmanlı Valide Sultanı: Hatice Turhan Sultan ve Vakfiyesi,
İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2017.
Çok yazarlı
Irish, Robert - Weiss, Peter Eliot, Engineering Communication: from Principles to Practice,
2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 2013.
Çeviri
Barthes, Roland, Eleştiri ve Hakikat, çev. Elif Bildirici - Melike Işık Durmaz, 2. bs., İstanbul,
İletişim Yayınları, 2017.
Yazar belirtilmemiş
Türkçe Sözlük, cilt I-II, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1988.
40 Soruda Türk Romanı, haz. Mehmet Narlı, ed. Aykut Ertuğrul, İstanbul, Ketebe Yayınları,
2018.
Kitapta bölüm
Parlatır, İsmail, “Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar”, Türk Dili ve
Kompozisyon Bilgileri, (içinde), Ankara, Yargı Yayınevi, 2001.
Kongre, konferans
Kaçar, Mustafa, “Prof. Dr. Fuat Sezgin’i Anmak ve Anlamak”, 1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat
Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ed. Fahameddin Başar - Mustafa
Kaçar - M. Cüneyt Kaya - A. Zişan Furat, 13-15 Haziran 2019, İstanbul, İstanbul Üniversitesi
Yayınevi, 2020.

Makale
Kurşun, Zekeriya, “Osmanlı’da Savaş ve Diploması Ödülü Olarak ‘Çelenk’”, FSM İlmî Araştırmalar
İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sayı 15, Bahar 2020; doi: 10.16947/fsmia.758045.
Topcu, Sevde - Numan, İbrahim, “Hz. Hatice / Mevlîd-i Fâtıma Evi’nin Dönüşümleri Hakkında”,
bāb Journal of Architecture and Design, cilt 1, sayı 2, Temmuz 2020; https://dergipark.
org.tr/tr/download/article-file/1233040 (Erişim Tarihi: 08.06.2021).
Tez
Gümüş, Sabahattin, “İsnâaşeriyye Tefsir Geleneğinde İmâmetle İlişkilendirilen Âyetlerin Ahbârî
ve Usûlî Yorumu”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslâm Bilimleri,
İstanbul, 2020.
Ansiklopedi maddesi
İpşirli, Mehmet, “Paşmaklık”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), cilt 34, İstanbul,
TDV Yayınları, 2007.
Gazete
Bardakçı, Murat, “Restorasyon Faaliyetleri ve Şeyh Galib’in Sandukası”, Habertürk, 20 Ağustos
2019; https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/2514553-restorasyon-faaliyetleri-
ve-seyh-galibin-sandukasi (Erişim Tarihi: 08.06.2021).
Web sayfası
TUBİTAK ULAKBİM, “Üniversiteler ve Polis Akademisi’nin Erişimine Açılan Veritabanları”;
https://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/e-veri-tabanlari/universiteler-ve-polis-akademisinin-erisimine-
acilan-veritabanlari/ (Erişim Tarihi: 08.06.2021).

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.