Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin yayın organıdır. Yılda iki sayı ve hakemli olarak çıkarılan dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimarî, felsefe, psikoloji, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji, ilahiyat gibi sosyal bilim alanlarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan etik ilkeler “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesine göre hazırlanmıştır. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
• Yazarlar, başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini göndermemelidir.
• Yazarlar, özgün makale göndermelidir.
• Yazarlar, makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalıdır.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazarlardan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri editörlere sunmalıdırlar.
• Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir.

• Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
• Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
• Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
• Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmektedir.

Editörlerin Etik Sorumlulukları
• Editörler, tüm paydaşların bilgi gereksinimlerini karşılamaya yönelik çaba sarf etmelidir.
• Editörler sürekli olarak derginin gelişimine katkı sağlamalıdır.
• Editörler, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemelidir.
• Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen göstermelidir.
• Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutmalıdır.
• Editörler, yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
• Editörler, makale ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygulamalıdır, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalı ve her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlamalıdır.
• Editörler, makaleleri hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak göndermeli ve değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklemelidir.
• Editörler, yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmelidir.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlamalıdır.
• Editörler, yayın sürecinde görev alan herkesle etkili bir iletişim içinde olmalı ve belirli aralıklarla toplantılar düzenlemelidir.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlamalıdır.
• Editörler, görevi kötüye kullanmaya karşı önlem almalı, görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşmalıdır.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlamalıdır.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumalı ve ihlal olması durumunda derginin ve yazarların haklarını savunmalıdır. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri almalı ve özgünlük-benzerlik denetimini yapmalıdır.
• Editörler, dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate almalı ve eleştirilen makalelerin yazarlarına yanıt hakkı tanımalıdır.

Yayıncının Etik Sorumlukları
• Yayıncı, makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul etmelidir.
• Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlamalıdır.

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar “iThenticate” intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır. Belirlenen benzerlik oranını aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenmekte ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilmektedir. İntihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilmektedir.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik ilkelere uymayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız dergi@fsm.edu.tr adresine bildirebilirsiniz.