Filibeli Nûreddinzâde ve Kadr Sûresi Tefsiri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1225622

Anahtar Kelimeler:

Tefsir, risale, Kadir Sûresi, Nûreddinzâde

Özet

Kadir gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir.
Kadir gecesinin tespiti ve onun faziletiyle ilgili birçok risale yazılmıştır. Hatta bu gecenin
değeri, dinî manzumelerde işlenmiş, sosyal hayatta o geceye dair âdetlerin zenginleşmesine
de olanak sağlamıştır. Kadir Sûresi Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir gecesini ve
bu gecenin özelliklerini içermektedir. Bu sûre ile ilgili olarak asıl adı Muslihuddin Mustafa
olan Nûreddinzâde de dâhil birçok âlim müstakil tefsir risalesi yazmıştır.
Nûreddinzâde, tasavvuf başta olmak üzere tefsir, kelam ve hadis içerikli eserler te’lif
etmiştir. Türkiye’nin farklı yazma eser kütüphanelerinde ona ait eserler ve farklı ayet tefsirleri
mevcuttur. Nûreddinzâde’nin hayatı ve bazı eserleri üzerine ilmî çalışmalar yapılsa
da “Kadr Sûresi Risalesi” üzerine araştırma yapılmamıştır. Bu sebeple çalışmamızda müellifin
hayatına kısaca değinip risalenin tahkikli neşrini yaptık. Yazarın risalesinde ayetin
ayetle, hadisle, kıraat gibi ilimlerle ve en önemlisi işârî yorumlarla açıklamasını örneklendirerek
takip ettiği tefsir metodunu ve tasavvufî anlayışını ortaya koymaya çalıştık.

İndir

Yayınlanmış

12/29/2022

Nasıl Atıf Yapılır

EFE, S., & EFE, N. (2022). Filibeli Nûreddinzâde ve Kadr Sûresi Tefsiri. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (20), 331–357. https://doi.org/10.16947/fsmia.1225622

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler