Bir Nahiv ve Kıraat Âlimi: İbn Âcurrûm, Hayatı ve Eserleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1225631

Anahtar Kelimeler:

İbn Âcurrûm, nahiv, kıraat, el-Mukaddimetü’l-Âcurrûmiyye

Özet

Bu makalede İbn Âcurrûm’un hayatı, hocaları, talebeleri, ilmi kişiliği, eserleri, benimsediği
nahiv ekolü ve doğrudan veya dolaylı olarak hayatına yer veren ilmi çalışmalar
ele alınmıştır. Asıl adı Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Dâvûd es-Sanhâcî olan
İbn Âcurrûm (ö. 723/1323), Fas’ta 672 (1273-74) yılında dünyaya gelmiş bir nahiv ve kıraat
âlimidir. Kaleme aldığı özlü nahiv metni el-Mukaddimetü’l-Âcurrûmiyye’siyle şöhret
bulan fakat eserleri ağırlıklı olarak kıraate dair olan İbn Âcurrûm, fıkıh ve matematik
gibi disiplinlerde de bilgi sahibidir. Kıraatle ilgili eserlerinde çokça iştikak, sarf ve nahve
dair açıklamalar bulunmaktadır. Özellikle el-Mukaddimetü’l-Âcurrûmiyye’sinde Kûfe dil
mektebine has bazı nahiv kavramlarını kullanmasından dolayı kendisinin nahiv ekolü
olarak Kûfe dil mektebine mensup olduğu iddia edilmiştir. Ancak İbn Âcurrûm’un kıraate
dair kaleme aldığı Ferâidü’l-me‘ânî adlı eserinde daha çok Basra dil ekolünün kavramlarını
kullandığı, bu ekolün görüşlerini benimsediği ve her ne kadar Kûfe dil mektebinin
kavramlarını kullanmış olsa da kendisinin büyük ölçüde Basra dil ekolünü benimsediği
ortaya konmuştur.

İndir

Yayınlanmış

12/29/2022

Nasıl Atıf Yapılır

YURDAYANIK, M. (2022). Bir Nahiv ve Kıraat Âlimi: İbn Âcurrûm, Hayatı ve Eserleri. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (20), 383–410. https://doi.org/10.16947/fsmia.1225631

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler